STATUT
Fundacji Świętokrzyskich Szefów Kuchni i Kucharzy

zmieniony Uchwałą Rady nr 5/2017 z dnia 9 czerwca 2017

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Rafał Korus, Michał Markowicz , Hubert Sanecki, Krzysztof Zamczyk zwani dalej Fundatorami, ustanowili aktem notarialnym, spisanym w dniu 24 września 2015r. w Kielcach fundację
o nazwie: Fundacja Świętokrzyskich Szefów Kuchni i Kucharzy, zwaną w dalszej części statutu Fundacją. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6.04.1984r.
o fundacjach (Dz. U. nr 21, poz. 97) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2.

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3.

Siedzibą Fundacji jest miejscowość Kielce.

§ 4.

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 5.

 1. Fundacja prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może ustanawiać swoje zakłady, filie, biura, oddziały w kraju i przedstawicielstwa za granicą.

§ 6.

Fundacja może używać własnego znaku graficznego, skrótu nazwy w brzmieniu Fundacja ŚSKiK, pieczątek z danymi identyfikującymi Fundację oraz odpowiedniego oznaczenia nazwy Fundacji
w językach obcych.

§ 7.

Ministrem właściwym dla celów fundacji jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.

§ 8.

Fundatorzy za zgodą ministra pracy i polityki społecznej, może przekazać swoje zobowiązania
i uprawnienia wobec Fundacji innej organizacji pozarządowej, działającej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Rozdział II
CELE I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 9.

 1. Celem Fundacji jest działanie na rzecz społeczeństwa polskiego poprzez działalność
  w zakresie pomocy społecznej, charytatywnej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej, oświatowej  i wychowawczej na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w Polsce
  i poza granicami kraju oraz na rzecz rozwoju bezpiecznego, demokratycznego
  i obywatelskiego społeczeństwa.
 2. Cel Fundacji jest zgodny z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Szczegółowe cele Fundacji to:
 • Działania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
 • Działalność charytatywna.
 • Działania w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 • Działania w zakresie współpracy z organami administracji państwowej i samorządowej, instytucjami Unii Europejskiej, stowarzyszeniami, ośrodkami naukowymi, instytucjami kultury, placówkami oświatowymi, środkami masowego przekazu, osobami fizycznymi
  i prawnymi w kraju i za granicą.
 • Działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
 • Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
 • Działania na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 • Działania na rzecz młodzieży wkraczającej na rynek pracy ze specjalizacją profilu gastronomicznego.
 • Działania na rzecz upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
 • Działania w zakresie rozwoju nowych trendów gastronomi Polskiej.
 • Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 • Działalność naukowa, edukacyjna, oświatowa i wychowawcza.
 • Działalność na rzecz środowiska akademickiego.
 • Działalność na rzecz środowiska gastronomicznego.
 • Działalność krajoznawcza oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.
 • Działalność z zakresu kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji.
 • Działalność w zakresie rozwoju kultury kulinarnej regionu świętokrzyskiego
 • Działalność z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 • Działalność w zakresie wspierania zasad zdrowego odżywiania.
 • Działalność na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji.
 • Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 • Działania na rzecz integracji kulinarnej europejskiej i światowej.
 • Działania na rzecz promocji i organizacji wolontariatu.

§ 10.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Opracowywanie, wdrażanie i realizowanie, programów, edukacyjnych i wychowawczych.
 2. Inspirowanie, wyzwalanie i wspomaganie inicjatyw społecznych.
 3. Organizację czasu wolnego w szczególności podczas wakacji i ferii zimowych (kolonie, obozy, wycieczki, zimowiska, rajdy, ogniska, biwaki, wyjazdy, itp.).
 4. Organizowanie i prowadzenie akcji, imprez o charakterze kulturalnym, społecznym
  i charytatywnym w szczególności konkursów, pokazów, koncertów, wystaw, aukcji, loterii, zbiórek publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Działania w środowisku gastronomicznym w szczególności poprzez udział członków fundacji w pokazach, wystawach, targach rangi regionalnej, krajowej i światowej.
 6. Pozyskiwanie środków finansowych przeznaczonych na działalność Fundacji
 7. Stwarzanie młodym ludziom nie patologicznego oraz zdrowego środowiska rówieśniczego w szczególności poprzez propagowanie zdrowego stylu życia i ochronę zdrowia.
 8. Wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych oraz nawiązywanie współpracy z instytucjami, szkołami i organizacjami społecznymi
  z naciskiem na profil gastronomiczny.
 9. Współpracę międzynarodową.
 10. Udzielanie pomocy finansowej jednorazowej lub w formie stypendiów i ustanawianie nagród dla osób szczególnie uzdolnionych.
 11. Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów, kursów, sesji naukowych
  i odczytów.
 12. Prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej i kolportażowej.
 13. Pomoc merytoryczną i stypendialną dla uczniów i studentów.
 14. Finansowanie podnoszenia kwalifikacji pracowników Fundacji w szczególności poprzez kursy, szkolenia, warsztaty, studia, konferencje.
 15. Organizowanie praktyk studenckich i wolontariatu.
 16. Inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działalności naukowo-badawczej.
 17. Doradztwo, udzielanie porad, konsultacji i rozmów wspierających w szczególności poprzez spotkania indywidualne, grupowe, dyżury telefoniczne, komunikatory internetowe.
 18. Integrację osób niepełnosprawnych (tworzenie świetlic integracyjnych, działania na rzecz ich zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, wyjazdy, obozy, kolonie, koncerty, rajdy, ogniska, biwaki, itp.).
 19. Prowadzenie działalności szkoleniowej.
 20. Współpraca ze szkołami specjalistycznymi.
 21. Pracę indywidualną, pracę w grupie w szczególności poprzez edukację.
 22. Udzielanie osobom pozbawionym szans rozwoju i ich rodzinom pomocy moralnej, materialnej i prawnej.
 23. Uczestniczenie w działalności wychowawczej i profilaktycznej, prowadzonej w zakładach, w których przebywają osoby pozbawione szans na rozwój zawodowy, a zwłaszcza
  w dziedzictwa kulinarnego i oświaty.
 24. Organizowanie pokazów, wystaw i konkursów.
 25. Prowadzenie wszelkich działań na rzecz popularyzacji rozwiązań Unii Europejskiej dotyczące rozwoju strefy HoReCa
 26. Powoływanie zespołów zadaniowych dla realizacji zadań statutowych.
 27. Opracowywanie i realizację przedsięwzięć w zakresie ekologii, ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju.
 28. Prowadzenie kampanii i projektów edukacji ekologicznej i zrównoważonego rozwoju
 29. Prowadzenie wszelkich działań na rzecz popularyzacji rozwiązań Unii Europejskiej dotyczących ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
 30. Inne działania służące realizacji celów statutowych.
 31. Udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej organizacjom, grupom nieformalnym i osobom fizycznym o podobnym charakterze działania przez przyznawanie stypendiów, nagród, dotacji.

§ 11.

Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

§ 12.

Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.

§ 13.

Cele statutowe mogą być realizowane odpłatnie lub nieodpłatnie.

§ 14.

W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

§ 15.

Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.

 

Rozdział III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 16.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez założycieli Fundacji, tzn. Rafał Korus w kwocie pieniężnej w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych), Michał Markowicz w kwocie pieniężnej w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych), Hubert Sanecki w kwocie pieniężnej w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych), oraz Krzysztof Zamczyk w kwocie pieniężnej w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych), tj. łącznie 2.000,00 złotych (słownie: dwa tysiące złotych), w tym 1.000,00 zł (słownie jeden tysiąc złotych) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w przypadku podjęcia przez Fundację takiej działalności.

§ 17.

Majątek Fundacji stanowią środki finansowe oraz nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację.

§ 18.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

§ 19.

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

 1. Funduszu założycielskiego i darowizn Fundatorów.
 2. Darowizn, subwencji i spadków krajowych i zagranicznych.
 3. Dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym.
 4. Dochodów z darów, zbiórek, loterii i imprez publicznych.
 5. Odsetek i depozytów bankowych.
 6. Dotacji krajowych i zagranicznych.
 7. Dochodów z majątku
 8. Sponsoringu.
 9. Nawiązek.
 10. Odpłatnej działalności pożytku publicznego zgodnej z działalnością statutową.
 11. Wpłat 1% podatku od podatników.

§ 20.

Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

§ 21.

Fundacja przekazuje cały swój dochód, w tym dochód z tytułu odpłatnej działalności statutowej na realizację celów statutowych.

§ 22.

Zabrania się:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów lub pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo
  w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”
 2. Przekazywania majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego
 4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 23.

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

§ 24.

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w sferze usługowej, edukacyjnej, handlowej i wytwórczej.
 2. Podjęcie działalności gospodarczej przez Fundację wymaga uprzedniego wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
 3. Zyski z prowadzonej działalności Fundacja będzie przeznaczać na realizację celów statutowych.

 

Rozdział IV
ORGANY FUNDACJI

§ 25.

Organy Fundacji:

 1. Zarząd Fundacji
 2. Rada Fundacji

§ 26.

 1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z co najmniej 2 członków, w tym Prezesa Zarządu – zwanego dalej Prezesem, który kieruje jego pracami. Zarząd jest wybierany na trzyletnią wspólną kadencję. Funkcję członka Zarządu można pełnić więcej niż jedną kadencję.
 3. Członków pierwszego składu Zarządu powołują Fundatorzy. Następnych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu, powołuje Rada Fundacji.
 4. Mandat członka Zarządu wygasa na skutek:
 • pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Przewodniczącego Rady;
 • utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
 • śmierci członka;
 • upływu kadencji Zarządu. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu;
 • trwałego uszczerbku na zdrowiu, który nie pozwala pełnić przypisanych funkcji;
 • odwołania przez Radę Fundacji;
 • nieudzielenie absolutorium przez Radę Fundacji;
 1. Zarząd w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały, w szczególności gdy zaistnieją okoliczności, które w sposób długotrwały uniemożliwiają bądź w znaczny sposób utrudniają pełnienie funkcji przez członka Zarządu albo powodujące utratę zaufania do danego członka Zarządu.
 2. Z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie, członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie.

§ 27.

 1. Do zadań i kompetencji Zarządu należy:
 • kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
 • sporządzanie rocznego planu pracy Fundacji, preliminarza kosztów i budżetu;
 • sporządzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji, stanu jej finansów
  i pozostałego majątku;
 • przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów;
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
 • reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
 • zatrudnianie pracowników, ustalanie zasad i wysokości ich wynagrodzenia;
 • składanie wniosków do Rady Fundacji;
 • powoływanie pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji;
 • podejmowanie decyzji w ramach kompetencji zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu.
 1. Zarząd Fundacji obraduje w miarę potrzeb, na posiedzeniach, które odbywają się co najmniej trzy razy do roku.
 2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy albo na wniosek członka Zarządu. W przypadku tymczasowego braku Prezesa Zarządu posiedzenie Zarządu zwołuje najstarszy wiekiem członek Zarządu. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 3. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 4. Jeśli inne akty wewnętrzne nie stanowią inaczej to każdy z członków Zarządu dysponuje jednym głosem.
 5. W szczególnych przypadkach na wniosek Prezesa Zarządu uchwały Zarządu mogą zostać podjęte także bez odbywania posiedzenia, w drodze głosowania elektronicznego na e–adres Prezesa lub wyznaczonego przez niego członka Zarządu, za pomocą faxu na nr wskazany przez Prezesa Zarządu, metodą obiegową poprzez składanie podpisów pod treścią uchwały przez poszczególnych członków Zarządu Fundacji.

§ 28.

 1. Do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu.
 2. W przypadku zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem o wartości przekraczającej jednorazowo bądź łącznie w okresie 1 (jednego) roku na rzecz jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych, kwotę 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), wymagana jest uchwała Rady Fundacji.
 3. Naruszenie przez Zarząd postanowień ust. 2 nie odnosi skutku w stosunku od osób trzecich. Czynność dokonana przez Zarząd jest ważna, a członkowie Zarządu dopuszczający się naruszenia ust. 2 ponoszą odpowiedzialność wyłącznie wewnętrzną.

§ 29.

 1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą, jest kolegialnym organem nadzoru i kontroli z głosem doradczym i opiniotwórczym.
 2. Rada składa się z co najmniej 2 członków, w tym Przewodniczącego Rady – zwanego dalej Przewodniczącym, który kieruje jej pracami. Rada jest wybierana na trzyletnią wspólną kadencję, lub na czas nieokreślony. Przewodniczący Rady wybierany jest na okres kadencji Rady z uwzględnieniem zapisów statutu dotyczących wygaśnięcia członkostwa. Funkcję członka Rady można pełnić więcej niż jedną kadencję.
 3. Pracami Rady kieruje Przewodniczący rady wybierany z pośród członków Rady.
 4. Członków Rady w tym jej Przewodniczącego powołuje swą decyzją Rada.
 5. Mandat członków Rady Fundacji wygasa na skutek:
 • pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Przewodniczącego Rady, a w przypadku gdy rezygnację składa Przewodniczący Rady na ręce innego członka Rady;
 • utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
 • śmierci członka;
 • upływu kadencji Rady. Mandat członka Rady powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady;
 • trwałego uszczerbku na zdrowiu, który nie pozwala pełnić przypisanych funkcji;
 1. Członkowie Rady:
 • nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z członkiem Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 • nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
  z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 30.

 1. Do kompetencji Rady należy w szczególności, z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego Statutu:
 • określenie kierunków działania Fundacji i nadzór nad ich realizacją;
 • zatwierdzanie rocznego planu pracy Fundacji, preliminarza kosztów i budżetu;
 • zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji, stanu jej finansów i pozostałego majątku;
 • rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd;
 • zatwierdzanie struktury organizacyjnej Fundacji, powoływanie jednostek, organów
  o charakterze doradczym;
 • powoływanie i odwoływanie Zarządu lub poszczególnych jego członków oraz przyznawanie im wynagrodzeń i gratyfikacji;
 • reprezentowanie Fundacji w stosunkach z członkami Zarządu, poprzez osobę Przewodniczącego, a w przypadku jego tymczasowego braku przez najstarszego wiekiem członka Rady;
 • ocena pracy członków Zarządu na podstawie dorocznych sprawozdań składanych przez Zarząd i udzielanie im absolutorium.
 • ustalanie zasad pracy Rady i Zarządu Fundacji oraz wewnątrz organizacji;
 • podejmowanie decyzji w ramach kompetencji określonych postanowieniami niniejszego Statutu;
 • powoływanie Kapituły, jako honorowego kolegium dla nadawania odznak, medali, orderów i honorowych godności;
 • podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.
 1. Na żądanie Przewodniczącego Rady, każdy członek Zarządu lub pracownik Fundacji ma obowiązek złożenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub wykonania innych czynności związanych z umożliwieniem wykonywania swoich funkcji przez Radę Fundacji.

§ 31.

 1. Regulamin pracy Rady ustala, zmienia i zatwierdza Rada Fundacji.
 2. Członkowie Rady mają nieograniczone uprawnienia w zakresie wewnętrznego nadzoru działalności Fundacji.
 3. Członkowie Rady mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie
  z tytułu pełnienia funkcji w Radzie w wysokości nie wyższej niż określona przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wysokość wynagrodzeń oraz zasady wynagradzania członków Rady Fundacji ustala Zarząd Fundacji.
 4. Rada pracuje na posiedzeniach, które mogą odbywać się również – za zgodą wszystkich członków Rady – poza siedzibą Fundacji.
 5. Posiedzenie Rady zwołuje przewodniczący Rady w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy
  w roku.
 6. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
 7. W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć członkowie innych organów Fundacji oraz inne zaproszone osoby z głosem doradczym po otrzymaniu zgody od Przewodniczącego Rady.
 8. Koszty działalności Rady pokrywa Zarząd Fundacji.

§ 32.

Rada współpracuje z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi
w zakresie objętym ideą i celami Fundacji oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie ideą i celami Fundacji.

 

Rozdział V
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 33.

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
 • 10.13.Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
 • 10.52.Z Produkcja lodów
 • 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
 • 10.73.Z Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych
 • 10.82.Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
 • 10.83.Z Przetwórstwo herbaty i kawy
 • 10.84.Z Produkcja przypraw
 • 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
 • 10.86.Z Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej
 • 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 14.12.Z Produkcja odzieży roboczej
 • 14.14.Z Produkcja bielizny
 • 14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży
 • 18.11.Z Drukowanie gazet
 • 18.12.Z Pozostałe drukowanie
 • 28.93.Z Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów
 • 31.02.Z Produkcja mebli kuchennych
 • 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
 • 46.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
 • 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
 • 46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
 • 46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • 46.22.Z Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
 • 46.23.Z Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
 • 46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
 • 46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
 • 46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
 • 46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych
 • 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych
 • 46.35.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych
 • 46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich
 • 46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
 • 46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
 • 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
 • 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
 • 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
  z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • 47.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.22.Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona
  w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.23.Z Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona
  w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona
  w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona
  w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona
  w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach
  i targowiskach
 • 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami
  i targowiskami
 • 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
 • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 55.30.Z Pola kempingowe (wyłączając pole dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
 • 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie
 • 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
 • 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 • 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 58.11.Z Wydawanie książek
 • 58.13.Z Wydawanie gazet
 • 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 • 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
 • 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting)
  i podobna działalność
 • 63.12.Z Działalność portali internetowych
 • 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych
 • 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowanych poniesionych strat
 • 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 • 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
 • i zarządzania
 • 73.11 Z Działalność agencji reklamowych
 • 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
 • 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
 • 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 • 74.20.Z Działalność fotograficzna
 • 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
 • 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej
 • 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
 • 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
 • 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
 • 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • 81.29.Z Pozostałe sprzątanie
 • 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
 • 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
 • 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
 • 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center)
 • 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem
 • 85.10.Z Wychowanie przedszkolne
 • 85.20.Z Szkoły podstawowe
 • 85.31.A Gimnazja
 • 85.31.B Licea ogólnokształcące
 • 85.31.C Licea profilowane
 • 85.32.A Technika
 • 85.32.B Zasadnicze szkoły zawodowe
 • 85.32.C Szkoły specjalne przysposabiające do pracy
 • 85.41.Z Szkoły policealne
 • 85.42.A Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych
 • 85.42.B Szkoły wyższe
 • 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • 85.53 Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
 • 85.59.A Nauka języków obcych
 • 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
 • 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 • 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 90.03 Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
 • 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
 • 92.00.Z Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi
 • 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 • 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
 • 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • 94.20.Z Działalność związków zawodowych
 • 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
 • 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
 • 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 92.00.Z Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi
 • 94.20.Z Działalność związków zawodowych
 • 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
 1. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona w formie wyodrębnionych organizacyjnie zakładów lub zakładu, na podstawie regulaminu ustalonego przez Zarząd.

§ 34.

Na podstawie uchwały Zarządu Fundacja może tworzyć spółki prawa handlowego oraz nabywać względnie zbywać udziały lub akcje w spółkach kapitałowych.

§ 35.

Dla realizacji swoich celów Fundacja może również, na podstawie odrębnych umów, wspierać lub współuczestniczyć w zbliżonej z jej celami, działalności innych fundacji i podmiotów.

 

Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 36.

 1. Czynności wykonawczo-zarządzające w stosunku do uchwał Zarządu pełni Prezes Zarządu.
 2. Obsługa administracyjna Zarządu Fundacji należy do biura Fundacji.
 3. Biuro Fundacji podporządkowane jest Prezesowi Zarządu.

§ 37.

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Przewodniczący Rady Fundacji oraz Przewodniczący Zarządu Fundacji. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.
 1. Wnioski dotyczące zmian w Statucie mogą składać członkowie Rady i Zarządu na ręce Przewodniczącego Rady. Zobowiązuje się ponadto Zarząd do wnioskowania o zmiany dotyczące dostosowania niniejszego Statutu do zmieniających się przepisów prawa.

§ 38.

 1. Rada Fundacji podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
 2. Likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd chyba, że Rada Fundacji ustanowi w tym celu likwidatora.
 3. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, Przewodniczący Rady Fundacji, wskazuje fundację na którą zostaną one przekazane, innej organizacji pożytku publicznego działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, której cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.

§ 39.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Krajowy Rejestr Sądowy.